Latvijas Reitingi

Projekts "PuMPuRS" (Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai)

 

 

    Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Ziemeļvalstu ģimnāzija iesaistījās projekta PuMPuRS īstenošanā no 03.01.2022. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
     Projekta koordinatore Tatjana Janena