Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. decembrisGrāmatu izstāde "Somijas Neatkarības diena – 6. decembris"
    /skolas lasītavā, skolas mājas lapā/

2. decembrisPedagoģiskā atbalsta grupas sanāksme par 1. – 4. klasēm plkst. 11.10
♦ Krievu valodas 24. olimpiādes 2. posms 8. – 12. klasēm plkst. 10.00 /tiešsaistē/

6. decembrisVācu valodas 52. olimpiādes 2. posms
    10. – 12. klasēm plkst. 10.00
/tiešsaistē/

7. decembrisIesniegumu par valsts pārbaudes darbiem iesniegšana
    dir. vietn. B. Kaupasai 11. – 12. klases

♦ Sākumskolas skolotāju sanāksme
    par vērtēšanu plkst.14.30
/attālināti MS Teams/

8. decembrisZVĢ – 30 Tikšanās ar skolas absolventi, RSU studenti
    Leldi Elizabeti Kusiņu 11. – 12. klasēm plkst. 14.30
/attālināti ZOOM/

♦ Rīgas skolēnu pašpārvalžu konference
    "Pašpārvalde skolā: pieredze un iespējas" plkst. 15.00 – 18.00
/attālināti MS Teams/

9. decembrisVēstures 28. olimpiādes 2. posms
    9. un 10. – 12. klasēm plkst. 10.00
/tiešsaistē/

13. decembrisGrāmatu izstāde un radošā darbnīca
    "Ziemassvētku baltais prieks"
/skolas lasītavā/

16. decembrisSkolas matemātikas olimpiāde 4. klasēm
♦ Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Glezno uz zīda un koka"
♦ Grāmatu izstāde "Rakstniekam Zigmundam Skujiņam 25. decembrī – 95"
    /skolas lasītavā, skolas mājas lapā/

17. decembrisI semestra vērtējumu izlikšana līdz plkst. 15.00

20. decembrisPedagoģiskās padomes sēde plkst. 14.00

21. decembrisI semestra noslēguma diena – svētku pasākumi klasēs

22. decembrisMācību priekšmetu pedagogu atskaišu par I semestri iesniegšana (līdz 22.12.)

24. decembrisZiemassvētku vakars

27. decembrisRIIMC atbalstītā KIS projekta "CaPS-V" mācīšanās grupa
    "Digitālie rīki caurviju prasmju attīstīšanai un skolēnu snieguma vērtēšanai" I
    plkst. 10.00
/attālināti MS Teams/

28. decembrisRIIMC atbalstītā KIS projekta "CaPS-V" mācīšanās grupa
    "Digitālie rīki caurviju prasmju attīstīšanai un skolēnu snieguma vērtēšanai" II
    plkst. 10.00
/attālināti MS Teams/

31. decembrisVecgada Diena

♦ 01. – 15.12. dzejoļu konkurss angļu valodā 3. klasēm

♦ Ø 01. – 10.12. klašu telpu noformējums Ziemassvētku noskaņās

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi decembrī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 29   30   1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18   19 
 20   21   22   23   24   25   26 
 27   28   29   30   31   1   2