Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Skolēnus uz brīvajām vietām 10. klasē uzņem tikai saskaņā ar papildtermiņā kārtotajā iestājeksāmenā iegūtajiem rezultātiem.

Brīvo vietu skaits:

♦  vispārējās vidējās izglītības programmā ar padziļinātu svešvalodas (angļu valoda), sociālo zinātņu un kultūras un mākslas apguvi – 2 vietas;

♦  vispārējās vidējās izglītības programmā ar padziļinātu svešvalodas (angļu valoda), bioloģijas un ķīmijas apguvi – 5 vietas.

Lai piedalītos konkursā uz 10. klasi Ziemeļvalstu ģimnāzijā, reflektantiem skolas lietvedībā 18. un 19. augustā papildus jāiesniedz:

♦  apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) kopija, uzrādot to oriģinālus;

♦  iesnieguma oriģinālu ⇒ Iesniegums, lai iestātos 10. klasē
Ja iesniegums iepriekš nosūtīts elektroniski ar drošo elektronisko parakstu, nosūtīts pa pastu vai iesniegts personīgi, atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, ģimnāzijas lietvedībā jāiesniedz medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās pēc papildu iestājpārbaudījuma nokārtošanas un saskaņā ar iekšējos noteikumos "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" noteikto kārtību ⇒ Uzņemšanas kārtība

⇒ Programmas 2020.g.

⇒ Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma