Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Lai pretendētu uz brīvajām vietām Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. klasēs 18. augustā ir jākārto Rīgas pilsētas apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un angļu valodā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās iestājpārbaudījumam ⇒ŠEIT

Pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas vietnē https://ej.uz/skolu2021_10kl reflektantiem uz 10. klasi līdz 20. augusta plkst. 13.00 skolas lietvedībā personīgi, ar drošo elektronisko parakstu skolas e-pastā vai portālā “Latvija.lv” jāiesniedz:

* apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) kopijas (uzrādot oriģinālus);

* iesniegums, kurā norādīta izglītojamā izvēlētā mācību programma un vēlamā ziemeļvalstu valoda (ja tas nav izdarīts iepriekš). ⇒ Iesniegums uz 10. klasi

* medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai pilngadīgiem izglītojamajiem – izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

Uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, summējot iestājpārbaudījumā un iekšējo noteikumu "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūtos vidējos vērtējumus.

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma

⇒ Uzņemšanas kārtība