Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Lai iestātos Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. klasē ir jākārto Rīgas pilsētas apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un angļu valodā.

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 10. jūnijā.

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas info grafikā un vietnē www.izglitiba.riga.lv

  

***

Lai reģistrētos konkursam uz 10. klasi Ziemeļvalstu ģimnāzijā, papildus jāiesniedz IESNIEGUMS.

Pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas reflektanti uz 10. klasi skolas lietvedībā iesniedz:

* apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts);

* iesniegumu, kurā norādīta izglītojamā izvēlētā mācību programma un vēlamā ziemeļvalstu valoda (ja tas nav izdarīts iepriekš).

Uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, summējot iestājpārbaudījumā un iekšējo noteikumu "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūtos vidējos vērtējumus.

Izglītojamajiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, ģimnāzijas lietvedībā jāiesniedz:

* medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs.

DATUMI TIKS PRECIZĒTI.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

⇒ Iesniegums uz 10. klasi

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma