Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās 1. klasē

Par pretendentu reģistrēšanu 1. klasē:

Pretendentu reģistrēšana klātienē ir atcelta. Vecāki var reģistrēt bērnu pretendentu sarakstā, aizpildot Ziemeļvalstu ģimnāzijas veidlapu Pretendenta iesniegums

⇒Pretendenta iesniegums

♦ atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Pēc iesnieguma saņemšanas skolas lietvede sazināsies ar bērna vecākiem, lai telefoniski/elektroniski apliecinātu saņemšanas faktu un nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju.

***

Vecāki var reģistrēt bērnus pretendentu sarakstā uz pirmo klasi no 5 gadu vecuma.

Pirmklasnieku uzņemšana 1. klasē izglītības iestādē notiek atbilstoši Rīgas Domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 242)

Iestāde veido 1. klasē uzņemamo pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi, sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 15. maijam reģistrēto informāciju par bērniem.

Iestāde piecu darba dienu laikā pēc šī saraksta sagatavošanas nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

Pēc iestādes paziņojuma saņemšanas bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādes 1. klasē vai paziņo par pretendenta iesnieguma atsaukšanu.

⇒Iesniegums uz 1.klasi

Lūdzam iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portāla www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūdzam papīra formāta iesniegumu nosūtīt pa pastu vai iemest pasta kastē pie skolas galvenās ēkas ārdurvīm Paula Lejiņa ielā 12.

Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, pretendenta iesniegums tiek anulēts.

Tikai pēc tam, kad visi 15. maija sarakstā iekļautie izteikuši savu vēlmi vai 10 darba dienu laikā nav atbildējuši, brīvu vietu gadījumā var tikt izskatītas iespējas uzņemt pirmajā klasē tos 7-gadīgos pretendentus, kuri pieteikušies pēc 15.05. un/vai kuri līdz 1.09. sasniedz 6 gadu vecumu.

Iestājoties 1. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

♦ vecāku iesniegums par uzņemšanu 1. klasē (uz skolas veidlapas)

♦ izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei

♦ medicīnas dokumenti - veidlapas Nr. 026/u un Nr. 063/u

♦ fotogrāfija 3x4 cm audzēkņa kartītei