Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Dokumentu pieņemšana

Lai piedalītos konkursā uz 10. klasi Ziemeļvalstu ģimnāzijā, reflektantiem skolas lietvedībā jāiesniedz:

♦  apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) kopija, uzrādot to oriģinālus;

♦  iesnieguma oriģinālu ⇒ Iesniegums, lai iestātos 10. klasē
Ja iesniegums iepriekš nosūtīts elektroniski ar drošo elektronisko parakstu, nosūtīts pa pastu vai iesniegts personīgi, atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, ģimnāzijas lietvedībā jāiesniedz medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, summējot iestājpārbaudījumā un iekšējo noteikumu "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūtos vidējos vērtējumus.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

⇒ Programmas 2020.g.

⇒ Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

⇒ Uzņemšanas kārtība