Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē.

Informācijas diena Ziemeļvalstu ģimnāzijā - 2018. gada 25. aprīlī plkst. 14.00.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas angļu valodā un matemātikā.
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, summējot iegūtos punktus abos iestājpārbaudījumos.

Reflektanti uz 10. klasi:
   * no 4. – 8. jūnijam skolas e-pastā (elektroniski – zvg@riga.lv) vai ģimnāzijas kancelejā (personīgi) iesniedz vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu;
   * 13. jūnijā kārto iestājpārbaudījumus angļu valodā un matemātikā;
   * 18. jūnijā ģimnāzijas kancelejā var saņemt informāciju par uzņemšanu.

Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, 19. un 20. jūnijā ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:
   * apliecība par pamatizglītību;
   * sekmju izraksts;
   * pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
   * medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs;
   * fotogrāfija audzēkņa kartītei.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

⇒ Iesniegums, lai iestātos 10. klasē