Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē.

Informācijas diena Ziemeļvalstu ģimnāzijā - 2019. gada 24. aprīlī plkst. 15.00.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas angļu valodā un matemātikā. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, summējot vidējos vērtējumus abos iestājpārbaudījumos, valsts pārbaudes darbos un gada vērtējumiem izvēlētos priekšmetos.

Iestājpārbaudījumu organizēšana un dokumentu pieņemšana.

Reflektanti uz 10. klasi:
   * no 27. maija – 4. jūnijam skolas e-pastā (elektroniski – zvg@riga.lv) vai ģimnāzijas kancelejā (personīgi) iesniedz vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu;
   * 6. jūnijā plkst. 10.00 kārto iestājpārbaudījumus angļu valodā un matemātikā;
   * no 13. - 17. jūnijam skolas kancelejā iesniedz apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts);
   * 18. jūnijā ģimnāzijas kancelejā var saņemt informāciju par uzņemšanu.

Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, 19. un 20. jūnijā ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:
   * medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

⇒ Iesniegums, lai iestātos 10. klasē