Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās 1. klasē

2018./2019. m.g. pirmklasnieku vecāku sapulce 12.06.2018. plkst. 18.00 skolas aktu zālē

Vecāki var reģistrēt bērnus pretendentu sarakstā uz pirmo klasi no 5 gadu vecuma sasniegšanas.

Reģistrācija notiek skolas kancelejā darba dienās no 8.30 līdz 16.30, uzrādot reģistrējošā vecāka personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Pirmklasnieku uzņemšana 1. klasē izglītības iestādē notiek atbilstoši Rīgas Domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" ( ar 16.02.2017. grozījumiem Nr. 137)

Iestājoties 1. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

♦ vecāku iesniegums par uzņemšanu 1. klasē (uz skolas veidlapas)

♦ izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei

♦ medicīnas dokumenti - veidlapas Nr. 026/u un Nr. 063/u

♦ fotogrāfija 3x4 cm audzēkņa kartītei